Walter van den Broeck se utopiese uitdaging aan die globale kapitalisme in Terug naar Walden

Show simple item record

dc.contributor.author Visagie, Andries
dc.date.accessioned 2013-04-15T08:43:34Z
dc.date.available 2013-04-15T08:43:34Z
dc.date.issued 2012-12-14
dc.description.abstract Die sosialistiese simpatieë wat die skryfwerk van die Vlaamse outeur Walter van den Broeck onderlê, skakel hom met die goed ontwikkelde tradisie van sosiaal betrokke literatuur in Vlaandere. Sy roman Terug naar Walden, gepubliseer in 2009, is ’n herbesoek aan die Waldenprojek van die Nederlandse hervormer en skrywer Frederik van Eeden (1860−1932). Van den Broeck gee te kenne dat ’n heroorweging van die sosialistiese ideale wat Van Eeden besiel het om nedersettings in Nederland en die VSA op die been te bring, geregverdig is in die lig van die ekonomiese krisis wat in 2008 deur onbesonne kapitalistiese praktyke veroorsaak is. In Terug naar Walden ontketen Ruler Marsh, die rykste man in die wêreld, ’n globale finansiële krisis in weerwraak teen die kapitalistiese stelsel wat tot die ondergang van sy ouers gelei het. Marsh keer terug na die Kempen in Vlaandere, sy familie se land van herkoms. In ’n Heideggeriaanse bevestiging van die lokale, soos versinnebeeld deur die veldpad, skakel Van den Broeck sy visie van die gemene (die gedeelde oftewel the common), ’n konsep wat teoretici soos Michael Hardt en Antonio Negri in hul Empire-trilogie vanuit die kommunistiese denke gerehabiliteer het, met ’n utopiese siening dat ’n stewiger band met die land en die mense uit die eie kontrei ’n nuttige vertrekpunt mag wees vir die ontwikkeling van lewensvatbare alternatiewe vir die kapitalisme. af
dc.description.abstract The socialist sympathies that inform the writing of Flemish author Walter van den Broeck align him with a well-established tradition of socially engaged writing in Flanders. In his novel Terug naar Walden (Back to Walden), published in 2009, he revisits the Walden project of the Dutch reformer and writer Frederik van Eeden (1860−1932). Van den Broeck suggests that a reconsideration of the socialist ideals that inspired Van Eeden to establish settlements in the Netherlands and the United States is warranted in the light of the economic crisis triggered by unchecked capitalist practices in 2008. In Terug naar Walden Ruler Marsh, the richest man in the world, unleashes a global financial crisis as a form of retaliation against the capitalist system that ruined his parents. Marsh returns to the Kempen in Flanders where his family originated. In a Heideggerean affirmation of the local as exemplified by the country road, Van den Broeck articulates his vision of the common, that theorists Michael Hardt and Antonio Negri in their Empire trilogy have attempted to salvage from communist thinking, with a utopian notion that a stronger connection with the land and the people within one’s immediate environment may provide a useful premise for the development of viable alternatives to capitalism. en_US
dc.description.librarian am2013 en_US
dc.description.librarian gv2013
dc.description.sponsorship Ek wil graag my dank teenoor die Universiteit van Pretoria uitspreek vir die finansiële steun om hierdie artikel moontlik te maak af
dc.description.uri http://www.literator.org.za en_US
dc.description.uri http://www.puk.ac.za/literator/ en_US
dc.identifier.citation Visagie, A., 2012, ‘Walter van den Broeck se utopiese uitdaging aan die globale kapitalisme in Terug naar Walden’, Literator 33(2), Art. #405, 8 pages. http://dx.DOI.org/ 10.4102/lit.v33i2.405 af
dc.identifier.issn 0258-2279
dc.identifier.other 10.4102/lit.v33i2.405
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/21279
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher AOSIS Open Journals en_US
dc.rights © 2012. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_US
dc.subject Walter van den Broeck dut
dc.subject Globale kapitalisme af
dc.subject Terug naar Walden dut
dc.subject.lcsh Broeck, Walter van den, 1941 -- Criticism and interpretation en
dc.subject.lcsh Flemish literature en
dc.title Walter van den Broeck se utopiese uitdaging aan die globale kapitalisme in Terug naar Walden af
dc.title.alternative The utopian challenge to global capitalism by Walter van den Broeck in Terug naar Walden en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record