Leksikografiese bewerking van verwantskapsterme in Sepedi

Show simple item record

dc.contributor.author Prinsloo, Danie J. (Daniel Jacobus), 1953-
dc.date.accessioned 2013-02-11T07:33:13Z
dc.date.available 2013-02-11T07:33:13Z
dc.date.issued 2012
dc.description.abstract Die verwantskapsterminologie van Sepedi is omvangryk en vorm 'n komplekse sisteem. In teenstelling met tale soos Afrikaans, Engels en Duits word groter uitdagings aan die Sepedileksikograaf gestel ten opsigte van die identifisering van verwantskapsterme en die lemmatisering en bewerking daarvan. Voorafstudie van die verwantskapsterminologiestelsel is 'n voorvereiste vir suksesvolle gebruikersleiding. Die Sepedi leksikograaf is die tussenganger tussen veral die onervare woordeboekgebruiker en hierdie ingewikkelde verwantskapsterminologiesisteem, en moet derhalwe sorg vir effektiewe lemmatisering en voldoende bewerking van verwantskapsterme. Die aard en omvang van verwantskapsterminologie in Sepedi word ontleed en daar word aangetoon dat verwantskapsterminologie in Sepedi problematies is, veral ten opsigte van die lemmatisering van samestellings, en in besonder, afgeleide enkelwoordvorme en frases, soos byvoorbeeld veelvuldige besitskonstruksies. Ten einde toegang tot verwantskapsterme in die woordeboek te vergemaklik word 'n leksikografiese konvensie vir die lemmatisering van verwantskapsterme voorgehou. Korpusvoorkomste van verwantskapsterme word aangegee en ruimte word afgestaan vir 'n kritiese evaluering van die lemmatisering en bewerking van verwantskapsterme in Sepediwoordeboeke. en_US
dc.description.abstract Kinship terminology in Sepedi is extensive and forms a complex system. In contrast to languages such as Afrikaans, English and German the lexicographer faces greater challenges in respect of the identification of kinship terms and the lemmatisation and treatment thereof in Sepedi dictionaries. Preparational studies of the kinship terminology system are a prerequisite for successful user guidance. The Sepedi lexicographer is the mediator, especially between the inexperienced dictionary user and this complicated kinship terminology system, and therefore has to provide for effective lemmatisation and sufficient treatment of kinship terms. The nature and extent of kinship terminology in Sepedi are analysed and it is indicated that kinship terminology in Sepedi is problematic, especially in respect of the lemmatisation of compounds, and in particular, derived single-word forms and phrases, such as for example multiple possessive constructions. In order to ease access to kinship terms in dictionaries, a lexicographic convention for the lemmatisation of kinship terms is suggested. Corpus occurrences of kinship terms are indicated and space is allocated for a critical evaluation of the lemmatisation and treatment of kinship terms in Sepedi dictionaries. en_US
dc.description.librarian am2013 en_US
dc.description.uri http://lexikos.journals.ac.za/ en_US
dc.identifier.citation Prinsloo, DJ 2012, 'Leksikografiese bewerking van verwantskapsterme in Sepedi', Lexikos, vol. 22, pp. 272-289. en_US
dc.identifier.issn 1684-4904 (print)
dc.identifier.issn 2077-0039 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20993
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher Buro van die WAT/SU LIS en_US
dc.rights Buro van die WAT/SU LIS en_US
dc.subject Verwantskapsterme en_US
dc.subject Sepedi en_US
dc.subject Stamboom en_US
dc.subject Paterne en_US
dc.subject Lemmatisering en_US
dc.subject Woordeboekkonvensie en_US
dc.subject Leksikografiese bewerking en_US
dc.subject Reseptiewe woordeboekgebruik en_US
dc.subject Produktiewe woordeboekgebruik en_US
dc.subject Gebruiksfrekwensie en_US
dc.subject Kinship terms en_US
dc.subject Family tree en_US
dc.subject Paternal en_US
dc.subject Lemmatisation en_US
dc.subject Dictionary convention en_US
dc.subject Lexicographic treatment en_US
dc.subject Receptive dictionary use en_US
dc.subject Productive dictionary use en_US
dc.subject Frequency of use en_US
dc.title Leksikografiese bewerking van verwantskapsterme in Sepedi en_US
dc.title.alternative The lexicographical treatment of kinship terminology in Sepedi en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record