Are we about to cure the scourge of spam? A commentary on current and proposed South African legislative intervention

Show simple item record

dc.contributor.author Papadopoulos, Sylvia
dc.date.accessioned 2012-12-13T11:20:27Z
dc.date.available 2013-06-30T00:20:04Z
dc.date.issued 2012
dc.description This article is an adaptation of a paper delivered by the author at the South African Law Teachers Conference held at the University of Stellenbosch on 17–20 January 2011. en_US
dc.description.abstract Verbruikersbeskerming het fundamentele veranderings ondergaan met die inwerkingtreding van onder andere die Wet op Verbruikersbeskerming. Die artikel ondersoek die vraag of die Suid-Afrikaanse verbruikers- en databeskermingsoplossings in die Wet op Elektroniese Kommunikasies en Transaksies, die Wet op Verbruikersbeskerming en die voorgestelde Konsepwet op die Beskerming van Persoonlike Inligting voldoende is om die problematiek rondom “spam” of ongevraagde elektroniese kommunikasies op te los. Die outeur kom tot die gevolgtrekking dat die bepalings van die Wet op Verbruikersbeskerming insake direkte bemarking en die voorgestelde Konsepwet verbeterings is op vorige wetgewende pogings, maar dat dit wil voorkom asof ongevraagde elektroniese kommunikasies nie holisties aangespreek is nie. Dit het tot gevolg dat die beheer oor die probleem op gefragmenteerde wyse benader word in bogenoemde statutêre maatreëls. Die outeur stel voor dat die huidige wetgewende pogings ten minste die bepalings van die Wet op Verbruikersbeskerming en die voorgestelde Konsepwet met mekaar moet versoen. en_US
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_US
dc.identifier.citation Papadopoulos, S 2012, 'Are we about to cure the scourge of spam? A commentary on current and proposed South African legislative intervention', Journal of Contemporary Roman Dutch Law/Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 75, no. 2, pp. 223-240. en_US
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20824
dc.language.iso en en_US
dc.publisher LexisNexis en_US
dc.rights LexisNexis en_US
dc.subject South African legislative intervention en_US
dc.subject Suid-Afrikaanse wetgewende ingrepe en_US
dc.title Are we about to cure the scourge of spam? A commentary on current and proposed South African legislative intervention en_US
dc.title.alternative Is ons op die punt om die problematiek rondom “spam” op te los? ’n Kommentaar op die huidige en voorgestelde Suid-Afrikaanse wetgewende ingrepe en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record