A conceptual framework for managing relationships between all participants during IT service and support activities

Show simple item record

dc.contributor.author Leonard, A.C. (Awie)
dc.date.accessioned 2012-11-27T08:55:00Z
dc.date.available 2012-11-27T08:55:00Z
dc.date.issued 2002
dc.description.abstract Since the early days of computing, IT professionals have been struggling with their end users (customers) to such an extent that end users became sceptic about the quality of service and support IT professionals can offer. As such, relationships between IT professionals and end users were in many cases very poor, which impacts negatively on the efforts to use information technology to the advantage of organizations or communities as a whole. This paper briefly describes the historical reasons therefor and gives a theoretical foundation for the establishment of IT-end user relationships. The paper describes IT-end user relationships as intriguing and complex and proposes a conceptual framework that explains all the important elements involved during the establishment and maintenance of sound relationships as well as for managing change. This paper is based on a research study conducted into the working relationship between IT departments and its end users. The research was done by means of a qualitative approach in which thought experiments were used to inductively refine the results of the research study. en_US
dc.description.abstract Sedert die ontstaan van die rekenaarwese en die gepaardgaande dienslewering via inligtingstegnologie bestaan die neiging by eindpuntgebruikers om skepties te staan teenoor die gehalte van diens wat deur inligtingstegnoloë gebied kan word. Dit het daartoe gelei dat die verhoudinge tussen eindpuntgebruikers en die inligtingstegnoloë vertroebel is. Voordelige gebruik van inligtingstegnologie deur ondernemings en die gemeenskap is gevolglik daardeur benadeel. Hierdie stuk behandel kortliks die historiese oorsake vir die toedrag van sake. Dit beskryf ook die teoretiese grondslae vir die skepping van wedersydse verhoudings vir die probleemsituasie. Die stuk ondersoek die aandagwekkende en komplekse verhoudingsmilieu. Dit beskryf vervolgens ’n voorgestelde konsepraamwerk waarmee die belangrik elemente by die daarstelling en instandhouding van gesonde verhoudings blootgelê kan word. Dit behandel ook die gepaardgaande begrip van veranderingsbestuur. Die navorsing is gebaseer op werklike praktykgegewens. Die navorsings maak gebruik van kwalitatiewe metodes en induksie om die resultate tot bruikbaarheid te verfyn. en_US
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za en_US
dc.format.extent 16 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Leonard, AC 2002, 'A conceptual framework for managing relationships between all participants during IT service and support activities', The South African Journal of Industrial Engineering, vol. 13, no. 2, pp. 81-96. [http://sajie.journals.ac.za] en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20545
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject IT-end user relationships en_US
dc.subject Conceptual framework en_US
dc.title A conceptual framework for managing relationships between all participants during IT service and support activities en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record