History, ruin and sacrament : the breaking of images and the breaking of the bread

Show simple item record

dc.contributor.author De Villiers-Human, Suzanne
dc.date.accessioned 2012-10-05T14:23:13Z
dc.date.available 2012-10-05T14:23:13Z
dc.date.issued 2011
dc.description.abstract The current renewed interest in the phenomenon of iconoclasm (a form of ruination) is a symptom of the re-thinking of the image in a medium-aware milieu. When the medium is attacked in iconoclastic acts, images endure and circulate more vigorously. In this article the focus is on the ambiguous historical moment of destruction; on the impending blow; on the hammer or sword in mid-swing – on the breaking of images as a moment of the dissemination and endurance of historical meaning. The metaphorical power of the ruin to evoke not only loss, but also completion or fulfilment, is exploited here to intimate a systematic distinction between allegory and symbol. Through the performative interpretation of a number of art works which stage ruination, destruction, deterioration or violence, the historical processes of the emancipation, transformation, translation and re-mediation of images is related to conflicted understandings of the meaning of history. I endeavour to show how diverse beliefs about the mystery of the meaning of history are related to the ways in which the world is made to signify in nuanced artistic ways, either allegorically or symbolically. en_US
dc.description.abstract Die hernieude kontemporêre belangstelling in die verskynsel van ikonoklasme (‘n vorm van ruïnering) is ‘n simptoom van die heroorweging van die beeld in ‘n medium-sensitiewe omgewing. As die medium aangeval word in ‘n ikonoklastiese handeling, oorleef beelde en sirkuleer dit meer drasties. In hierdie artikel is die fokus op die dubbelsinnige historiese oomblik van vernietiging; op die voorgenome slag; op die hamer of swaard terwyl dit swaai – op die aftakeling van beelde as die oomlik waarin historiese betekenis oorleef en versprei word. Die ruïne se metaforiese vermoë om nie alleen verlies nie, maar ook volheid en voltooiing te suggereer, word hier gebruik om aspekte van ‘n sistematiese onderskeid tussen allegorie en simbool te laat deurskemer. Deur die performatiewe interpretasie van ‘n paar kunswerke wat ruïnering, vernietiging, aftakeling of geweld voorstel, word die historiese prosesse van die vrymaking, transformasie en re-mediasie van strydende beelde, verbind aan konflikterende insigte oor die betekenis van die geskiedenis. Ek onderneem om aan te toon hoe uiteenlopende aannames oor die geheimenisse van die betekenis van die geskiedenis, nou verbonde is aan die genuanseerde maniere waarop kunswerke òf allegoriese òf simboliese betekenis genereer. af
dc.description.librarian ai2013 en
dc.format.extent 14 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation De Villiers-Human, S 2011, 'History, ruin and sacrament : the breaking of images and the breaking of the bread', South African Journal of Art History, vol. 26, no. 2, pp. 1-14. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20063
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Ruin en_US
dc.subject Sacrament en_US
dc.subject.lcsh Art -- Philosophy en
dc.subject.lcsh Iconoclasm in art en
dc.subject.lcsh Violence in art en
dc.subject.lcsh History in art en
dc.subject.lcsh Symbolism in art en
dc.subject.lcsh Allegory en
dc.subject.lcsh Ruins in art en
dc.title History, ruin and sacrament : the breaking of images and the breaking of the bread en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record