Colonial conceptions and space in the evolution of a city: evidence from the city of Bloemfontein, 1846-1946

Show simple item record

dc.contributor.author Van der Westhuizen, Diaan
dc.date.accessioned 2012-10-05T14:11:47Z
dc.date.available 2012-10-05T14:11:47Z
dc.date.issued 2011
dc.description.abstract Mainstream understanding of how the urban form of South African cities developed over the past century and a half is often traced back to the colonial town plan. Writers argue that the gridiron and axial arrangement were the most important ordering devices. For example, in Bloemfontein—one of the smaller colonial capitals in South Africa— it has been suggested that the axial arrangement became an important device to anchor “the generalist structure of the gridiron within the landscape to create a specific sense of place”. Over the years, the intentional positioning of institutions contributed to a coherent legibility of the city structure in support of British, Dutch, and later apartheid government socio-political goals. During these eras, it was the colonial conceptions of space that influenced the morphological evolution of the city. This paper suggests that an alternative process guided the expansion of Bloemfontein. Drawing on the theory of natural movement, I suggest that Bloemfontein grew mainly as a result of its spatial configurational properties. Using longitudinal spatial mapping of the city from 1846 - 1946, empirical data from a Space Syntax analysis will be used to construct an argument for the primacy of space as a robust generator of development. The paper offers an alternative interpretation of the interaction between urban morphology and the process of placemaking in a South African city. en_US
dc.description.abstract Die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse stad oor die afgelope eeu en ‘n half word verstaan vanuit die oogpunt van die generiese koloniale stadsplan. Skrywers het reeds die belangrikheid van die roosterpatroon en die aksiale planuitleg oortuigend beklemtoon. Bloemfontein, een van die kleiner koloniale hoofstede in Suid-Afrika, word beskryf in terme van hoe die assestelsel die stad anker, deur middel van “. . .the generalist structure of the gridiron within the landscape . . .” en hoe dit verder ‘n sin van plek tot gevolg het. Oor die jare het die strategiese plasing van institutionele geboue ‘n bydrae gelewer tot die samehang en leesbaarheid van die stadstruktuur, wat verder ook die Britse-, Nederlandse-, en later apartheidsosiaal-politieke doelwitte ondersteun het. Gedurende hierdie eras is die morfologiese evolusie van die stad sterk beїnvloed deur die koloniale begrip van ruimte. Hierdie artikel beskryf ‘n alternatiewe proses wat aanleiding gegee het tot die uitbreiding van die stad, Bloemfontein. Deur gebruik te maak van die teorie van natuurlike beweging, stel ek voor dat die stedelike groei hoofsaaklik plaasvind het as gevolg van die eienskappe van ruimtelike ordening. Die argument is geformuleer in terme van ruimte as ‘n primêre generator vir stedelike ontwikkeling deur gebruik te maak van historiese stadskaarte vanaf 1846 – 1946 wat geanaliseer is deur middel van “Space Syntax” tegnieke. Die argument in die artikel bied ‘n alternatiewe blik op hoe ons die interaksie tussen stedelike morfologie en die maak van plek in terme van die Suid-Afrikaanse stad verstaan. af
dc.description.librarian ai2013 en
dc.format.extent 14 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Van der Westhuizen, D 2011, 'Colonial conceptions and space in the evolution of a city : evidence from the city of Bloemfontein, 1846-1946', South African Journal of Art History, vol. 26, no. 3, pp. 90-103. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20050
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Urban form en_US
dc.subject Space syntax en_US
dc.subject Empirical spatial data en_US
dc.subject Bloemfontein en_US
dc.subject.lcsh City planning -- South Africa -- History en
dc.subject.lcsh City planning -- Bloemfontein -- History en
dc.subject.lcsh Colonial cities -- South Africa -- History en
dc.subject.lcsh Space (Architecture) -- South Africa -- Bloemfontein en
dc.title Colonial conceptions and space in the evolution of a city: evidence from the city of Bloemfontein, 1846-1946 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record