Exploring the safe human mindset of production leaders of a platinum mine

Show simple item record

dc.contributor.author Janse van Rensburg, N.J.
dc.contributor.author Barkhuizen, E. Nicolene
dc.contributor.author Stanz, Karel J.
dc.date.accessioned 2012-06-20T10:27:30Z
dc.date.available 2012-06-20T10:27:30Z
dc.date.issued 2012-05
dc.description.abstract The aim of this research was to determine the safety mindset of managers, shift bosses, and miners as the production leaders in a South African platinum mine. The Safe Human Mindset Measuring Instrument (SHMI) was administered among a purposive selected sample of managers, shift bosses and miners (N=106). Results showed significant differences between managers and miners in terms of relationship credibility, climate, trust, caring support, ownership, physical work environment, and attitude to safety. Significant differences were also found between managers and shift bosses in terms of trust and caring support, and between shift bosses and miners in terms of ownership. Practical implications are discussed and recommendations are made. en
dc.description.abstract Die doel van die navorsing was om die houding van bestuurders, skofbestuurders en mynwerkers as produksieleiers in ’n Suid-Afrikaanse platinummyn ten opsigte van menslike veiligheid te bepaal. Die Veilige Menslike Houdingsinstrument is onder ’n doelbewuste steekproef van bestuurders, skofbestuurders en mynwerkers afgeneem (N=106). Die resultate het getoon dat betekenisvolle verskille bestaan tussen bestuurders en mynwerkers in terme van betroubare verhoudinge, klimaat, vertroue, ondersteuning, fisiese werks-omgewing, en houding ten opsigte van veiligheid. Betekenisvolle verskille is ook gevind tussen bestuurders en skofbestuurders in terme van vertroue en ondersteuning, en tussen skofbestuurders en mynwerkers in terme van eienaarskap. Praktiese implikasies word bespreek en aanbevelings gemaak. af
dc.description.librarian nf2012 en
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_indeng.html en_US
dc.identifier.citation Janse van Rensburg, NJ, Barkhuizen, EN & Stanz, KJ 2012, 'Exploring the safe human mindset of production leaders of a platinum mine', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 23, no. 1, pp. 178-190. en
dc.identifier.issn 1012-277X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/19214
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject Safety mindset en
dc.subject Production leaders en
dc.subject Safe Human Mindset Measuring Instrument (SHMI) en
dc.subject.lcsh Industrial safety -- South Africa en
dc.subject.lcsh Platinum mines and mining -- South Africa -- Safety measures en
dc.subject.lcsh Executives -- South Africa -- Attitudes en
dc.subject.lcsh Miners -- South Africa -- Attitudes en
dc.title Exploring the safe human mindset of production leaders of a platinum mine en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record