“Hell’s view” : Van de Ruit’s Spud – changing the boys’ school story tradition?

Show simple item record

dc.contributor.author Robertson, J.
dc.date.accessioned 2012-05-23T06:10:48Z
dc.date.available 2012-08-30T00:20:02Z
dc.date.issued 2011
dc.description.abstract The article identifies salient features of Van de Ruit’s novels “Spud: a wickedly funny novel” (2005) and “Spud – the madness continues” (2007) and compares them with the corresponding motifs commonly found in historical British boys’ school stories, tracing shifts in discourse to establish the novels’ construction of a South African boyhood. The article argues that through his conscious subversion of the imperial model’s defining discourses, Van de Ruit’s fictional representation of Spud’s school experience portrays the previously accepted “ideal” construction of boyhood, with its unmistakably defined principles and uncontested ethical code, as fundamentally challenged by the variety of alternative discourses to which the modern protagonist is exposed. The resultant construction of Spud’s South African boyhood is, therefore, characterised by the protagonist’s constant struggle to assimilate the frequently incongruous and bewildering discourses (about moral courage and personal integrity, in particular) that compete for his attention. The pivotal component of this particular construction of boyhood may be argued not to be a strict adherence to a clearly defined schoolboy ethic, but as a variable that is ultimately dependent on the boy’s choices. en
dc.description.abstract Hierdie artikel identifiseer sentrale eienskappe van Van de Ruit se romans “Spud: a wickedly funny novel “(2005) en “Spud – the madness continues” (2007) en vergelyk dit met die ooreenstemmende motiewe wat algemeen in tradisionele Britse skoolverhale oor seuns voorkom. Die artikel ondersoek ook diskoersverskuiwings om die romans se konstruksie van Suid- Afrikaanse seunsjare te bepaal. Die skrywer voer aan dat Van de Ruit, deur middel van sy doelbewuste ondermyning van die bepalende diskoerse van die imperiale model in sy fiktiewe uitbeelding van Spud se skoolwedervarings, die voorheen aanvaarde, “ideale” konstruksie van seunsjare (met sy onmiskenbaar omskrewe beginsels en onbestrede etiese kode) uitbeeld as iets wat fundamenteel bevraagteken word deur die verskeidenheid alternatiewe diskoerse waaraan die hedendaagse protagonis blootgestel word. Die gevolglike konstruksie van Spud se Suid-Afrikaanse seunsjare word derhalwe gekenmerk deur die protagonis se konstante worsteling met die assimilasie van die dikwels lagwekkende diskoerse (oor morele moed en persoonlike integriteit in die besonder) wat hom verwar terwyl hulle meeding om sy aandag. Die slotsom is dat die spil van hierdie spesifieke konstruksie van seunsjare nie soseer streng gehoorsaamheid aan ’n duidelik omskrewe skoolseunetos is nie, maar wel ’n veranderlike is wat uiteindelik van die keuses wat die seun maak, afhang. af
dc.description.librarian nf2012 en
dc.description.uri http://www.puk.ac.za/literator/ en_US
dc.identifier.citation Robertson, J 2011, '“Hell’s view” : Van de Ruit’s Spud – changing the boys’ school story tradition?', Literator, vol. 32, no. 2, pp. 33-63. en
dc.identifier.issn 0258-2279
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/18822
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Bureau for Scholarly Journals en_US
dc.rights Bureau for Scholarly Journals en_US
dc.subject Imperial construction of boyhood en
dc.subject Spud: a wickedly funny novel en
dc.subject Spud: the madness continues en
dc.subject Traditional British boys’ school stories en
dc.subject Traditional school ethics en
dc.subject Britse skoolverhale vir seuns, tradisionele af
dc.subject Imperiale konstruksie van seunsjare af
dc.subject Suid-Afrikaanse skoolverhaal af
dc.subject.lcsh Schoolboys in literature en
dc.subject.lcsh Schoolboys -- Moral and ethical aspects -- South Africa -- Fiction en
dc.subject.lcsh Van de Ruit, John. Spud ... en
dc.subject.lcsh Teenage boys -- South Africa -- Fiction. en
dc.subject.lcsh Boarding schools -- South Africa -- Fiction. en
dc.title “Hell’s view” : Van de Ruit’s Spud – changing the boys’ school story tradition? en
dc.title.alternative “Hell’s view”: Van de Ruit se Spud – ’n omwenteling in die tradisionele skoolverhaal vir seuns? af
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record