Host communities and competing applications for prospecting rights in terms of the Mineral and Petroleum Resources Development Act 28 of 2002

Show simple item record

dc.contributor.author Badenhorst, P.J. (Petrus Johannes)
dc.contributor.author Olivier, N.J.J. (Nicolaas Johannes Jacobus)
dc.date.accessioned 2012-05-08T06:14:14Z
dc.date.available 2012-05-08T06:14:14Z
dc.date.issued 2011
dc.description.abstract Die verskillende bepalings van die “Mineral and Petroleum Resources Development Act” 28 of 2002 (“die wet”) omtrent die toekenning van gewone prospekteerregte of ’n preferente regte om te prospekeer word in hierdie bydrae bespreek. ’n Gewone prospekteerreg word deur die Minister, by aansoek aan ’n applikant, toegeken indien aan die vereistes van artikel 17 van die Wet voldoen word. Artikel 104(1) van die Wet daarenteen maak voorsiening vir die aansoek deur en toekenning van ’n preferente propekteerreg aan ’n tradisionele gemeenskap (soos omskryf in die wet) om op gemeenskapgrond te prospekteer. Hierdie bepalings het die grondslag gevorm van ’n ongeraporteerde beslissing van die Transvaalse Afdeling van die Hooggeregshof in Bengwenyama Minerals (Pty) Ltd v Genorah Resources (Pty) Ltd (39808/2007 (TPD) (18-11-2008) Die beslissing het gehandel het oor die bepaling van regsvoorkeur by mededingende prospekteeraansoeke wat na mekaar ten aansien van die Bengwenyama tradisionele gemeenskapsgrond ingedien is. ’n Poging is in die saak aangewend om ex post facto die een prospekteeraansoek in te klee as ’n aansoek vir ’n preferente prospekteerreg deur die tradisionele gemeneenskap. Daar word geargumeenteer dat die hof se beslissing rakende die verskil en verhouding tussen die twee soorte prospekteerregte en die toepassing van die “first come, first served principle” ingevolge artikel 9(1)(b) Wet juis was. Daar word voorts aangevoer dat die feite van die Bengwenyama Minerals beslissing die tekortkoming van die huidige artikel 104 van die Wet, om die belange van ’n tradisionele gemeenskap te beskerm, aantoon indien iemand anders aansoek doen vir ’n gewone propekteerreg. Daar word ook uitgewys dat die voorgestelde 2008 wysigings van die Wet ook nie ver genoeg strek om deelname in prospektering en benutting van mineraalbronne deur ’n tradisionele gemeenskap te verseker nie. Die slotsom word bereik dat die huidige wetgewing dringend gewysig behoort te word om die belange van tradisionele gemeenskappe te beskerm. af
dc.description.librarian nf2012 en
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za/ en_US
dc.identifier.citation Badenhorst, PJ & Olivier, NJJ 2011, 'Host communities and competing applications for prospecting rights in terms of the Mineral and Petroleum Resources Development Act 28 of 2002', De Jure, vol. 44, no. 1, pp. 126-148. en
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/18715
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.rights Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.subject Host communities en
dc.subject Gasheer gemeenskappe af
dc.subject Competing applications en
dc.subject Mededingende aansoeke af
dc.subject Prospecting rights en
dc.subject Prospekteerregte af
dc.subject.lcsh South Africa. Mineral and Petroleum Resources Development Act, 2002 en
dc.subject.lcsh Mineral industries -- Law and legislation -- South Africa. en
dc.title Host communities and competing applications for prospecting rights in terms of the Mineral and Petroleum Resources Development Act 28 of 2002 en
dc.title.alternative Gasheer gemeenskappe en mededingende aansoeke vir prospekteerregte ingevolge die “Mineral and Petroleum Resources Development Act” 28 of 2002 af
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record