Creativity, the flow state and brain function

Show simple item record

dc.contributor.author Van Heerden, Ariana
dc.date.accessioned 2012-03-01T06:25:25Z
dc.date.available 2012-03-01T06:25:25Z
dc.date.created 2012-02-27
dc.date.issued 2010
dc.description.abstract There are various concepts of optimal human functioning such as creativity, flow, peak experience and self-actualization. With suggestions that creativity and flow are interrelated, and possibly even interchangeable, at first glance the metaphor of flow and the concept of creativity seem to be entangled. Rich descriptions of creativity and the flow experience exist, especially in psychological literature, yet very little is understood of the brain mechanisms that govern such human functioning. This article investigates flow, creativity, and the brain mechanisms that elicit such unusual human functioning, and what brain processes ground these psychological constructs. The intention is to distinguish the concept of flow from creativity, and expand the heuristic understanding and value of flow within the creative disciplines. en_US
dc.description.abstract Kreatiwiteit, die vloeistaat en breinfunksie: Kreatiwiteit, vloei, uitstekbelewenis en selfaktualisering kan beskou word as konsepte van optimale menslike ervaring. Oppervlakkig beskou, kan die suggestie dat kreatiwiteit en vloei verwant is, en moontlik ook verruilbaar is, [dit] wel [laat] voorkom asof die twee konsepte eens is. Die sielkundige literatuur beskik oor ryk beskrywings van kreatiwiteit en die vloei-ervaring, dog word bitter min verstaan van die breinmeganismes wat sulke menslike optrede beheer. Hierdie artikel ondersoek vloei, kreatiwiteit, sowel as die breinmeganismes waaruit sulke ongewone menslike funksionering voortspruit, sowel as die breinprosesse wat hierdie sielkundige konstrukte gewig gee. Die doel is om die twee konsepte te onderskei, sowel as om die heuristiese verstaan en waarde daarvan te verbreed binne-in die kreatiwe dissiplines. en_US
dc.format.extent 11 p. en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Van Heerden, A 2010, 'Creativity, the flow state and brain function', South African Journal of Art History, vol. 25, no. 3, pp. 141-151. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/18326
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Art en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Creativity en_US
dc.subject Brain function en_US
dc.subject Prefrontal cortex en_US
dc.subject Implicit systems en_US
dc.subject Explicit systems en_US
dc.subject.lcsh Art -- History
dc.subject.lcsh Architecture -- History
dc.title Creativity, the flow state and brain function en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record