Music as an angelic message in El Greco's "oeuvre"

Show simple item record

dc.contributor.author Mare, Estelle Alma
dc.date.accessioned 2012-02-16T14:38:38Z
dc.date.available 2012-02-16T14:38:38Z
dc.date.created 2012-01-25
dc.date.issued 2009
dc.description.abstract Angels are assumed to represent messengers from God and in Christian art they are traditionally depicted as winged human beings. In the visual arts all figures are mute; therefore angel music as the divine message relayed to the viewer needs to be interpreted as a form of visual gestural rhetoric with an imaginary auditive reference. In order to treat this theme, the article is introduced by a general discussion of the representation of angels in El Greco's "oeuvre", followed by a brief orientation to the theme of angel musicians in Medieval and Renaissance art. An analysis of El Greco's paintings that include heavenly musicians reveal that the interaction between heaven and earth becomes continuous, eliminating the contrast between these zones that was postulated by Aristotle. Even though only a limited number of El Greco's paintings include angel musicians, their active presence in some of his most imaginative compositions illustrate the way in which he evolved an unique iconographical convention related to the theme of these consorts, and his innovative expansion of the meaning of the being and missions of angels. en_US
dc.description.abstract Musiek as 'n engel-boodskap in El Greco se "oeuvre": Dit word veronderstel dat engele boodskappers van God is en in Christelike kuns word hulle tradisioneel as gevlerkte mensfigure voorgestel. In die visuele kunste is alle figure stom; dus moet engel-musiek as die goddelike boodskap wat aan die aanskouer oorgedra word, as 'n vorm van visuele gebare-retorika met 'n denkbeeldige ouditiewe verwysing geïnterpreteer word. Ten einde hierdie tema te ondersoek, word die artikel ingelei deur 'n algemene bespreking van die voorstelling van engele in El Greco se "oeuvre", gevolg deur 'n bondige oriëntasie tot die tema van engel-musici in Middeleeuse en Renaissance-kuns. 'n Ontleding van El Greco se skilderye wat hemelse musici insluit, toon dat die interaksie tussen die hemel en die aarde daarin aaneenlopend word, waardeur die kontras tussen hierdie sones, soos deur Aristoteles gepostuleer, geëlimineer word. Selfs al sluit slegs 'n beperkte aantal van El Greco se skilderye engel-musikante in, illustreer hulle aktiewe teenwoordigheid in van sy verbeeldingrykste komposisies hoe hy 'n unieke ikonografiese konvensie met betrekking tot engel-konsortiums ontwikkel het, asook sy innoverende uitbreiding van die betekenis van die wese en missies van engele. en_US
dc.format.extent 14 p. en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Mare, EA 2009, 'Music as an angelic message in El Greco's "oeuvre"', South African Journal of Art History, vol. 24, no. 3, pp 65-78. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/18134
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Art en_US
dc.subject Angel consort en_US
dc.subject Harmony of the spheres en_US
dc.subject Musical instruments en_US
dc.subject El Greco, 1541-1614 en_US
dc.subject Theotocopoulos, Domenikos (El Greco), 1541-1614 en_US
dc.subject.lcsh Art -- History en
dc.subject.lcsh Architecture -- History en
dc.title Music as an angelic message in El Greco's "oeuvre" en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record