Quality education for all - South Africa's quest for the "Holy Grail"?

Show simple item record

dc.contributor.upauthor Howie, Sarah J.
dc.coverage.spatial Africa en_US
dc.coverage.spatial South Africa en_US
dc.date.accessioned 2011-11-03T09:41:07Z
dc.date.available 2011-11-03T09:41:07Z
dc.date.issued 2011-08-04
dc.description Invitation to and presentation of a lecture by Prof. Howie, 4 August 2011, 17:00, Senate Hall, Hatfield Campus, University of Pretoria. en_US
dc.description Abstracts in Afrikaans, English and Northern Sotho en_US
dc.description.abstract GEHALTEONDERRIG VIR ALMAL - SUID-AFRIKA SE SOEKE NA DIE "HEILIGE GRAAL" ? aangebied deur prof Sarah Howie. Internasionale agentskappe fokus die afgelope twee dekades op "onderwys vir almal". Op 'n vasteland waar "onderwys vir almal" tot nog toe onhaalbaar was, het Suid-Afrika die grootse doel gestel om dit teen die internasionale keerdatum, 2015, te bereik. "Onderwys vir almal" behels die voorsiening van onderwys aan almal in die regte ouderdomsgroep, wat dan ook voldoen aan elke mens se universele reg op onderwys. Die uitdaging was om tegelykertyd die gehalte van onderwys in alle skole regoor Suid-Afrika vol te hou en te verbeter. Na dekades van ontneming in talle kontekste is dit belangrik om nie net te praat en te dink oor die haalbaarheid van gehalte-onderwys vir almal nie, maar ook oor die prys wat betaal sal word as dit nie gebeur nie. Prof Howie is vir die afgelope twee dekades betrokke by die monitering van die kwaliteit van onderrig in Suid-Afrika en in die res van die wêreld. Sy sal die jongste inligting voorhou oor die status van Suid-Afrika se onderrigvoorsiening vir almal asook die land se prestasie met betrekking tot die jongste kwaliteit-in-onderrig-aanwysers. Sy sal ook haar siening deel van Suid-Afrika se uitdagings rakende gehalteonderrig en enkele aanbevelings doen vir die moontlike bestuur daarvan. en_US
dc.description.abstract THUTO YA KHAWALITHI YA BOHLE - MAITAPISO A AFRIKA BORWA PHEGELELONG YA "SEPHEGELELWA"? ka Profesa Sarah Howie "Thuto ya bohle" e bile sedi ye kgolo go mekgatlo ya boditshabatshaba mengwagasome ye mebedi ya go feta. Mo kontinenteng yeo "thuto ya bohle" e sego ya fihlelelwa le go fihla bjale, Afrika Borwa e ikemiseditse go fihlelela "thuto" ye pele 2015, ye e beilwego ke ba boditshabatshaba, e fihla bofelong. Afrika Borwa e be e lebane le tlhohlo ya go boloka le/goba go kaonafatsa khwalithi ya thuto go kgabaganya dikolo ka moka tsa ka mo nageng. Ka morago ga go hlokiswa dibaka makaleng a mantsi, go bohlokwa go se bolele fela ka kgonagalo ya go aba thuto ya khwalithi go bohle, eupsa go bolelwe le ka tshenyo ye e ka bakwago ke go se dire bjalo. Ke sebaka sa mengwagasome ye mebedi ya go feta Profesa Howie a swaragane le go lekola khwalithi ya thuto mo Afrika Borwa le maemong a boditshabatshaba. Profesa o tla fa tshedimoso ya moragorago ka maemo a kabo ya thuto ya bohle mo Afrika Borwa, gape le ka mo e somago ka gona go ya ka ditaetso tsa thuto tsa moragorago mabapi le khwalithi. Gape o tla bolela ka diponego tsa gagwe go di tlhohlo tseo Afrika Borwa e lebanego natso mabapi le khwalithi ya thuto; gomme o tla fa maele a gore seemo se se ka laolwa bjang. MOLOKOLOKO WA DITHUTOPHAHLOSO TSA BOTSEBI o fa banyakisisi polatefomo ya go boledisana le batheetsi ka kakaretso mabapi le dikgatelopele tsa go bonala ka makaleng a bona a botsebi ao a nago le kgonagalo ya go ba le khutso ka moso. en_US
dc.description.abstract QUALITY EDUCATION FOR ALL - SOUTH AFRICA'S QUEST FOR THE "HOLY GRAIL"? presented by Prof Sarah Howie. "Education for all" has been the focus of international agencies for the past two decades. On a continent where "education for all" has been unattainable to date, South Africa has set itself the ambitious goal of attaining this by the internationally stipulated deadline of 2015. "Education for all" involves providing education to everyone of appropriate age, thereby satisfying everyone's universal right to access education. The challenge has been to simultaneously maintain and enhance the quality of education in all schools across South Africa. After decades of deprivation in many contexts, it is important to not only discuss and reflect on how achievable quality education for all is, but also, what the cost is of not doing so. Prof Howie has been involved in monitoring the quality of education in South Africa and internationally over the past two decades. She will present the latest information about the status of South Africa's provisioning for education for all, as well as its performance relative to the latest quality in education indicators. She will also give her perspectives on the challenges that South Africa faces regarding the quality of education and make some recommendations on how these could be managed. en_US
dc.format.extent 53 slides en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/17500
dc.language.iso en en_US
dc.publisher University of Pretoria en_US
dc.relation.ispartofseries UP expert lecture series ; 5 en_US
dc.relation.requires Adobe Acrobat Reader 9
dc.rights University of Pretoria en_US
dc.subject Jomtien Declaration en_US
dc.subject Bill of Rights en_US
dc.subject.lcsh Education -- South Africa en_US
dc.title Quality education for all - South Africa's quest for the "Holy Grail"? en_US
dc.title.alternative THUTO YA KHAWALITHI YA BOHLE - MAITAPISO A AFRIKA BORWA PHEGELELONG YA "SEPHEGELELWA"?
dc.title.alternative GEHALTEONDERRIG VIR ALMAL - SUID-AFRIKA SE SOEKE NA DIE "HEILIGE GRAAL"? af
dc.type Presentation en_US
dc.type Text en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record