Historicism as an aspect of a pragmatist theory of architecture

Show simple item record

dc.contributor.author Coetzee, Anton
dc.date.accessioned 2010-07-21T13:35:01Z
dc.date.available 2010-07-21T13:35:01Z
dc.date.issued 1999
dc.description Article digitised using: Suprascan 1000 RGB scanner, scanned at 400 dpi; 24-bit colour; 100% Image derivating - Software used: Adobe Photoshop CS3 - Image levels, crop, deskew Abbyy Fine Reader No.9 - Image manipulation + OCR Adobe Acrobat 9 (PDF) en_US
dc.description.abstract In this essay an attempt is made to validate the historicist theories that architectural practices change over time and that architecture can be interpreted as manifestations of the beliefs existing in particular communities at a specific time. To support these theses comparisons are made between the philosophy of Hegel and the architectural theories of Pugin and Ruskin. The aspect of Hegel's philosophy that is studied is his conviction that arbitrary and contingent aspects of a particular historical existence influenced human beliefs. Pugin postulated that the beliefs and customs of the communities that architectural designers worked for influenced their designs. Ruskin also theorised that architecture was informed by local beliefs of a particular time. The results of the comparisons between the theories of Hegel, Pugin and Ruskin are used in the essay to formulate guidelines for present-day architectural practices and for interpretations of current architecture. It is suggested that designers and interpreters of architecture should value regional and cultural differences. It is observed that the beliefs and habits of life at a particular time and place inform architects and that architecture could be interpreted as the products of regional and temporal interests. Lastly the ideas are advanced that interpretations of architectural practices vary according to the purposes of various communities and that the aims of architectural practitioners are conditioned by the goals of the communities that they work for. en_US
dc.description.abstract In hierdie artikel word 'n poging aangewend om die historistiese teorie te ondersteun dat argitektuurpraktyke verander met tyd en dat argitektuur geinterpreteer kan word as manifestasies van dit waarin bepaalde gemeenskappe glo op 'n sekere tyd. Om hierdie stellings te ondersteun word die filosofie van Hegel vergelyk met die argitektuurteorie van Pugin en Ruskin. Die bepaalde aspek van Hegel se filosofie wat bestudeer word is sy oortuiging dat arbitrere en voorwaardelike aspekte van 'n spesifieke historiese bestaan menslike oortuiginge beinvloed. Pugin het gepostuleer dat die oortuiginge en gewoontes van die gemeenskappe waarvoor argitektuurpraktisyns werk 'n invloed uitoefen op hulle ontwerpe. Ruskin het ook geskryf dat plaaslike sienings wat bestaan gedurende 'n spesifieke tyd 'n invloed het op argitektuur. Die resultate van die vergelykings tussen die teorie van Hegel, Pugin en Ruskin word gebruik in die artikel om riglyne te formuleer vir hedendaagse argitektuurpraktyke en vir interpretasies van teenwoordige argitektuur. Die voorstel word gemaak dat ontwerpers en interpreteerders van geboue die verskille wat bestaan tussen streke en kulture moet waardeer. Die opmerking word gemaak dat die menings en die lewensgewoontes wat deel is van 'n spesifieke plek en tyd argitektuurpraktisyns inlig en dat argitektuur geinterpreteer kan word as die produkte van belangstellings wat hoort by 'n streek en 'n tyd. Die laaste idees wat voorgehou word in die artikel is dat interpretasies van argitektuurpraktyke verskil na aanleiding van die doelwitte van verskillende gemeenskappe en dat die mikpunte van argitektuurpraktisyns beinvloed word deur die oogmerke van die gemeenskappe vir wie hulle werk. en_US
dc.format.extent Journal article en_US
dc.format.medium Pdf en_US
dc.identifier.citation Coetzee, A 1999, 'Historicism as an aspect of a pragmatist theory of architecture.' South African Journal of Art History, vol. 14, pp. 4-23. en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/14517
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Workgroup of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Workgroup of South Africa en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831 en_US
dc.subject Pugin, Augustus Welby Northmore, 1812-1852 en_US
dc.subject Ruskin, John, 1819-1900 en_US
dc.subject Pugin, A.W.N., 1812-1852 en_US
dc.subject Philosophy en_US
dc.subject Architectural theory en_US
dc.subject History of architecture en_US
dc.subject.lcsh Architecture -- History en
dc.subject.lcsh Historicism in architecture en
dc.subject.lcsh Architecture and history en
dc.subject.lcsh Architecture and society en
dc.subject.lcsh Architecture -- Human factors en
dc.subject.lcsh Architecture -- Philosophy en
dc.subject.lcsh Architectural practice en
dc.title Historicism as an aspect of a pragmatist theory of architecture en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record