Britse owerheid en die onderwys op Heidelberg gedurende die Anglo-Boereoorlog, 1900-1902

Show simple item record

dc.contributor.author Pretorius, Willem
dc.contributor.author Pretorius, F. (Fransjohan)
dc.date.accessioned 2009-07-07T09:02:27Z
dc.date.available 2009-07-07T09:02:27Z
dc.date.issued 2009-06
dc.description.abstract Oor die klaskamerpraktyk en die werklike gehalte van onderrig tydens die kampskooltydperk is daar min bekend. Heidelberg wat na 1902 in 'n belangrike onderwyssentrum in Transvaal ontwikkel het, het gedurende die Anglo-Boereoorlog gehelp om die grondslag vir 'n effektiewe naoorlogse onderwysstelsel, gebaseer op die Britse model, te vestig. In hierdie artikel word gepoog om die positiewe in die kamponderwys wat die Britse onderwysowerhede tot stand gebring het, onder die leser se aandag te bring. Die kampskole het daartoe bygedra om die gedagtegang van die kampkinders te prikkel en nuwe wêrelde vir hulle te ontsluit. Die bestaan van die kampskoolstelsel ondersteun die siening dat die lewe in die konsentrasiekampe nie net om dood en siekte gewentel het nie. Tog het die Heidelbergse ouers onderrig in Nederlands as so belangrik beskou dat hulle tot verset teen onderrig in Engels en tot die stigting van die Volkskool op die dorp oorgegaan het. Die stigting van die CNO skole het die gedagte aan moedertaalonderwys gestimuleer. ENGLISH: Not much is known about classroom practice and the actual quality of teaching in the concentration camp schools of the Anglo-Boer War. During the war Heidelberg, which was to develop into an important educational centre in the Transvaal after 1902, helped to lay the foundation for an effective post-war educational system, based on the British model. In this article it is endeavoured to bring to the attention of the reader the positive aspects of the educational system that the British authorities established in the concentration camps. The camp schools stimulated the camp children's thinkings processes and helped to open new worlds to them. The existence of the camp school system supports the viewpoint that life in the concentration camps did not revolve solely around death and disease. Despite this, the Heidelberg parents regarded teaching with Dutch as medium of instruction so important that they rebelled against English as the sole medium and established the Volkskool in the town. The establishment of Christian National Education (CNE) Schools stimulated the concept of mother tongue education. en_US
dc.identifier.citation Pretorius, W & Pretorius, F 2009, 'Die Britse owerheid en die onderwys op Heidelberg gedurende die Anglo-Boereoorlog, 1900-1902', South African Journal of Cultural History, vol. 23, no. 1, pp. 90-113. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_culture.html] en_US
dc.identifier.issn 1018-0745
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/10658
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher South African Society of Cultural History en_US
dc.rights South African Society of Cultural History en_US
dc.subject Camp schools en_US
dc.subject Christian National Education (CNE) en_US
dc.subject Concentration camps en_US
dc.subject Volkskool Heidelberg en_US
dc.subject Christelik Nasionale Onderwys (CNO) en_US
dc.subject Kampskole en_US
dc.subject Konsentrasiekampe en_US
dc.subject Onderwys en_US
dc.subject.lcsh South African War, 1899-1902 -- Concentration Camps -- Schools en_US
dc.subject.lcsh South African War, 1899-1902 -- Concentration camps -- South Africa en_US
dc.subject.lcsh Education en_US
dc.subject.lcsh Heidelberg (Transvaal, South Africa) en
dc.title Britse owerheid en die onderwys op Heidelberg gedurende die Anglo-Boereoorlog, 1900-1902 en_US
dc.title.alternative The British authorities and education during the Anglo-Boer War, 1900-1902 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record