Volksmoeders in verset : Afrikanervroue-optogte in Pretoria, 1915 en 1940

Show simple item record

dc.contributor.author Grobler, Jackie
dc.date.accessioned 2009-07-07T08:57:52Z
dc.date.available 2009-07-07T08:57:52Z
dc.date.issued 2009-06
dc.description.abstract Hierdie artikel ondersoek die deelname van Afrikanervroue aan versetpolitiek in die era voor apartheid. Die soeklig val op twee massa-optogte wat deur Afrikanervroue georganiseer en in respektiewelik 1915 en 1940 na die Uniegebou in Pretoria onderneem is. Benewens die agtergrond tot en oorsake van die optogte, die gebeure daartydens en gevolge van die optogte, word ondersoek ook ingestel na kulturele aspekte van die optogte : die agtergrond van die organiseerders, die wyses waarop hulle destyds in die pers geïdentifi seer is, die taalgebruik in hulle verklarings en versoekskrifte, die godsdienstige milieu waarin die optogte aangepak is en die kleredrag van die deelnemers. Openbare en persreaksie op die optogte, waaronder die skryf van gedigte daaroor, word eweneens belig. Laastens word aandag aan die verwysing na die deelnemers aan die optogte as volksmoeders en na die nalatenskap van die optogte gegee. ENGLISH: This article investigates the participation of Afrikaner women in resistance politics in the era before apartheid. The spotlight falls on two mass-marches which Afrikaner women organised in respectively 1915 and 1940 to the Union Buildings in Pretoria. In addition to the background to and causes of the marches, the events themselves and the results of the marches, an investigation is undertaken into cultural aspects of these demonstrations : the background of the organisers, the way in which they were in those days identified in the press, the nature of the language used in their statements and petitions, the religious milieu in which the marches were undertaken and the attire of the participants. Public and press reaction to the marches, including the writing of poems on them, are also focussed on. Finally attention is given to references to the participants as "mothers of the nation" and to the legacy of the marches. en_US
dc.identifier.citation Grobler, J 2009, 'Volksmoeders in verset : Afrikanervroue-optogte in Pretoria, 1915 en 1940', South African Journal of Cultural History, vol. 23, no. 1, pp. 26-54.[http://www.journals.co.za/ej/ejour_culture.html] en_US
dc.identifier.issn 1018-0745
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/10654
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher South African Society of Cultural History en_US
dc.rights South African Society of Cultural History en_US
dc.subject Afrikaner women en_US
dc.subject Protest marches en_US
dc.subject Union Buildings en_US
dc.subject 'Mothers of the people' en_US
dc.subject 1914 Rebellion en_US
dc.subject Afrikanervroue en_US
dc.subject Protesoptogte en_US
dc.subject Uniegebou en_US
dc.subject Volksmoeders en_US
dc.subject 1914-Rebellie en_US
dc.subject.lcsh Women in politics -- South Africa en_US
dc.subject.lcsh Passive resistance -- South Africa en_US
dc.subject.lcsh Women -- South Africa -- History en_US
dc.subject.lcsh South Africa -- History -- Rebellion, 1914-1915. en_US
dc.subject.lcsh Pretoria (South Africa) -- History en_US
dc.subject.lcsh Women in war -- South Africa en_US
dc.subject.lcsh Politics and culture -- South Africa en_US
dc.title Volksmoeders in verset : Afrikanervroue-optogte in Pretoria, 1915 en 1940 en_US
dc.title.alternative 'Mothers of the people' in protest : Afrikaner women march in Pretoria, 1915 and 1940 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record