Contemporary drawing: considering a semiotics of corporeality-materiality

Show simple item record

dc.contributor.author Schmidt, Leoni
dc.date.accessioned 2009-06-04T07:31:01Z
dc.date.available 2009-06-04T07:31:01Z
dc.date.issued 2007
dc.description.abstract This article considers key strategies deployed in the history of drawing since the 1970s and how these work towards interfaces between the corporeality of the artist and the materiality of the drawing itself. Connections between such interfaces and Umberto Eco's typology of modes of sign production are considered in relation to each key drawing strategy. Such connections may contribute to semiotics for drawing which takes into account the growing importance and complexity of corporeality-materiality in the face of what Elizabeth Grosz has called the profound "somatophobia" (1999:5) of the Western dualist philosophical tradition. Contemporary drawing critiques this tradition through its multifarious practices, while exploring its own parameters to become a transcognitive activity involving modes of sigifiacation [signification] and materials and bodies mutually productive in the act of making. en_US
dc.description.abstract Hierdie artikel handel oor sleutelstrategiee in die geskiedenis van tekenkuns sedert die sewentigerjare van die twintigste eeu en hoe hulle medebepalend is van die verband tussen die kunstenaar se liggaamlikheid en die materialiteit van 'n tekening. Verbindings tussen sulke skakels en Umberto Eco se tipologie van wyses van produksie van tekens word ten opsigte van elke sleutelstrategie behandel. Sodanige verbande sal waarskynlik kan bydra tot 'n semiotiek vir tekenkuns wat die toenemende belangrikheid en kompleksiteit van liggaamlikheid-materialiteit in ag neem, waarna Elizabeth Grosz verwys as die diepgaande "somatophobia" van die Westerse dualistiese wysgerige tradisie. Kontemporere tekenkuns lewer kritiek op hierdie tradisie by wyse van die veelvuldige praktyke wat dit kenmerk, terwyl dit gelyktydig eie parameters eksploreer ten einde 'n transkognitiewe handeling te word wat modusse van signifikasie, sowel as materiaal en liggame betrek, wat gesamentlik in die handeling van kuns maak produktief is. af
dc.format.extent 18 printed pages en_US
dc.format.medium Journal article en_US
dc.identifier.citation Schmidt, L 2008, 'Contemporary drawing: considering a semiotics of corporeality-materiality', South African Journal of Art History, vol. 22, no. 1, pp. 42-59. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/10320
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Corporeality-materiality en
dc.subject Somatophobia en
dc.subject.lcsh Semiotics and the arts en
dc.subject.lcsh Drawing -- 21st century en
dc.subject.lcsh Art -- Philosophy en
dc.subject.lcsh Dualism en
dc.title Contemporary drawing: considering a semiotics of corporeality-materiality en_US
dc.title.alternative Kontemporêre tekenkuns: 'n beskouing oor die semiotiek van liggaamlikheid-materialiteit af
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record